Język rosyjski — liczebniki i liczby

liczebniki.pl

Liczebniki główne i porządkowe język rosyjski

Liczebniki główne

LiczbyLiczebniki główne — język rosyjski
0ноль
1один
2два
3три
4четыре
5пять
6шесть
7семь
8восемь
9девять
10десять
11одиннадцать
12двенадцать
13тринадцать
14четырнадцать
15пятнадцать
16шестнадцать
17семнадцать
18восемнадцать
19девятнадцать
20двадцать
21двадцать один
22двадцать два
23двадцать три
30тридцать
40сорок
50пятьдесят
60шестьдесят
70семьдесят
80восемьдесят
90девяносто
100сто
101сто один
200двести
300триста
400четыреста
500пятьсот
600шестьсот
700семьсот
800восемьсот
900девятьсот
1000одна тысяча
1001одна тысяча один
1000000один миллион тысяч

Liczebniki porządkowe

LiczbyLiczebnik porządkowe — język rosyjski
1пе́рвый
2второ́й
3тре́тий
4четвёртый
5пя́тый
6шесто́й
7седьмо́й
8восьмо́й
9девя́тый
10деся́тый
11оди́ннадцатый
12двена́дцатый
13трина́дцатый
14четы́рнадцатый
15пятна́дцатый
16шестна́дцатый
17семна́дцатый
18восемна́дцатый
19девятна́дцатый
20двадца́тый
21два́дцать пе́рвый
30тридца́тый
40сороково́й
50пятидеся́тый
60шестидеся́тый
70семидеся́тый
80восьмидеся́тый
90девяно́стый
100со́тый
200двухсо́тый
300трёхсотый
400четырёхсотый
500пятисо́тый
600шестисо́тый
700cемисо́тый
800восьмисо́тый
900девятисо́тый
1000ты́сячный
1000000миллио́нный